FLORALIS תקנון מועדון

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות הפרטיים של פלורליס (להלן : המועדון )

  1.   כללי

1.1  תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל המועדון.

1.2  המועדון מתייחס לחנויות הפיזיות בבעלות פלורליס ולא כולל את החנות המקוונת.

1.3  פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ובכלל זה את מסלול צבירת הנקודות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.4  מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם בלשון נקבה.

 

 

  1.   הגדרות

2.1  רכישה מזכה בצבירת נקודות. לעניין זה, רכישה היא באמצעי תשלום: מזומן, כרטיס אשראי, צ'קים והעברה בנקאית, המקובלים בחברה.

2.2  יובהר, כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תיחשב "רכישה מזכה", ייקבעו באופן שוטף ע"י פלורליס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3  לחבר המועדון לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב "רכישה מזכה", כהגדרתה לעיל, אם לאו.

2.4  תוקף חברות המועדון הינו שנה אחת מהיום שבו חבר המועדון הצטרף למועדון, אלא אם חברת פלורליס תחליט אחרת .

 

  1.   הצטרפות וחברות במועדון

3.1  חבר במועדון

3.1.1     כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה, אשר מילא את פרטיו האישיים בטופס בקשה להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.

3.1.2     מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף למועדון פעם אחת.

3.1.3     החברות מותנית במילוי טופס בקשה דיגיטלי להצטרפות למועדון באחת מהחנויות הפיזיות של פלורליס, הכולל את הפרטים המפורטים להלן:  שם מלא, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, דוא"ל, תאריך והסכמה לקבלת דיוור ע"י חברת פלורליס.

3.1.4     פרטי חברי מועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה ע"פ החלטת פלורליס מעת לעת.

3.1.5     העלות השנתית להצטרפות למועדון הינה 49 ₪. חבר המועדון צובר 10% בנקודות מערך הקנייה (כלומר מה ששילם בפועל) מהרגע שהצטרף למועדון. החרגות לגבי צבירה ומימוש בסעיף "צבירה ומימוש נקודות".

לאחר 24 שעות מתווספים לחבר המועדון 40 נקודות.

  

  1.     השימוש במועדון

4.1  המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש כי, המועדון אינו ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר או באמצעות אחר.

4.2  החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות בבעלות פלורליס בלבד למעט החנות המקוונת, חנויות האאוטלט ופריטי עודפים.

4.3  מובהר בזאת, כי במידה שיתווספו חנויות פיזיות נוספות, יהיה המועדון תקף גם בחנויות אלה (בהתאם להחלטת פלורליס) ולמעט חנויות עודפים / אאוטלט. רשימת החנויות שבהן יהיה ניתן לעשות שימוש במועדון תיערך בידי פלורליס ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות ע"פ החלטת פלורליס מעת לעת ובכפוף לתקנון זה.  רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון באתר החברה www.floralis.co.il

4.4  כרטיס החבר הינו דיגיטלי ואינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, תשמ"ו 1986.

 

4.5.  צבירה ומימוש נקודות CASH BACK

4.5.1     צבירה ומימוש נקודות תתאפשר ע"י הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת תעודה מזהה בלבד.

4.5.2     מימוש הנקודות שנצברו כחבר מועדון תקף בחנויות פלורליס בלבד וללא החנות המקוונת.

4.5.3     כחבר מועדון, ניתן לצבור ולממש נקודות ברכישה בחנויות ולמעט פריטי עודפים ככל שיוגדרו בחנות (אאוטלט).

4.5.4     נקודות CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ₪ כל אחת, אותן צובר החבר מועדון ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן ו/או אשראי ו/או על פי כל דין.

4.5.5     חברי המועדון יורשו לצבור נקודות CASH BACK או לממש נקודות CASH BACK ו/או ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת עסקה שתיעשה במזומן/ ו/או בכרטיס אשראי ו/או בצ'קים ו/או בהעברה בנקאית ו/או על פי כל דין.

4.5.6     תוקף השימוש בנקודות שנצברו הינו עד 3 שנים מיום צבירת הנקודות, גם אם הלקוח לא חידש את המועדון. כלומר, הלקוח יכול ורשאי לנצל את הנקודות האישיות שלו במועדון ברכישה באחת מחנויות פלורליס גם אם החליט לא לחדש את המועדון. פלורליס רשאית להחליט אחרת בכל שלב שתראה לנכון.

4.5.7     פלורליס רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות CASH BACK הנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל דין.

4.5.8     לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות CASH BACK באופן מלא/ ו/או חלקי. פלורליס תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות CASH BACK ואילו מוצרים אינם ניתנים למימוש.

4.5.9     החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת ע"י פלורליס. למען הסר ספק, יובהר כי חברי המועדון יורשו לצבור נקודות ו/או לממש CASH BACK ו/או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי פלורליס ככל שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת ע"י פלורליס ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלורליס.

4.5.10  במידה שחבר המועדון ניצל יותר נקודות CASH BACK מהמגיע לו לרבות תקלה או שיבוש במחשבי פלורליס, רשאית פלורליס לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל CASH BACK (נקודות זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגרעון בנקודות.

4.5.11  המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות CASH BACK יהא המחיר ששולם בפועל. למעט מוצרים שהלקוח רכש בהנחה (למשל רהיט פגום מתצוגה) – עליהם לא צוברים נקודות.

4.5.12  לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה עסקה בה נצברו,  אלא רק בעסקה נפרדת 24 שעות לאחר ביצועה.

4.5.13  במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות CASH BACK לא תתבצע צבירה של נקודות CASH BACK .

4.5.14  במסגרת טעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב.

4.5.15  מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים. למען הסר ספק, מובהר כי, טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.

4.5.16  לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בדיעבד.

4.5.17  ביטוח עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים של פלורליס כפי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע- 2010.

4.5.18  במידה שחבר המועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/ ינוכו נקודות הזכות, אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימוש הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם.

4.5.19  במידה שחבר המועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו ע"י חבר מועדון אחר במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר המועדון שביצע את הרכישה המקורית, ועם מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

4.5.20  ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות CASH BACK ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

4.5.21  במידה שלקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת הפריטים שנרכשו עבורו ע"י חבר מועדון במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את הרכישה המזכה במקורית, ולא יושבו.

4.5.22  החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הנקודות CASH BACK שצבר, באמצעות פניה אל שירות הלקוחות service@floralis.co.il  או באמצעות פנייה לאחד הסניפים.

4.5.23  הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות CASH BACK שצבר כל חבר במועדון. רישומי המועדון באשר למספר הנקודות CASH BACK שהצטברו יהיו בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי פלורליס פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.

4.5.24  חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות CASH BACK שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של פלורליס ולהעלות את השגותיו.

4.5.25  החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

4.5.26  במקרה של צבירת נקודות CASH BACK במרמה ו/או באופן בלתי הוגן ו/או בגין עסקה שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאינה בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה פלורליס רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות CASH BACK האמורות.

4.5.27  דמי משלוח/הובלה ששולמו בגין הרכישה ,אינם ניתנים לתשלום ע"י CASH BACK .

4.5.28  לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הזדהות כחבר מועדון.

4.5.29  פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דוא"ל, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.

 

  1.   הטבות לחברי המועדון ;  צבירה ומימוש של ה"נקודות" CASH BACK 

5.1  הטבת יום הולדת

5.1.1     שובר מימוש חד פעמי בסכום של 50 ₪ למימוש בחודש יום ההולדת בלבד.

5.1.2     מימוש שובר מתנת יום ההולדת מותנה בנוכחות פיזית של חבר המועדון, הצגת תעודה מזהה ו/ או תעודה רשמית שמתקפת את תאריך הלידה של חבר המועדון. 

5.1.3     מימוש ההטבה תקף בחנויות הפיזיות של פלורליס בלבד ואינו תקף בחנות המקוונת.

5.1.4     יודגש כי באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום ההולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. כמו כן, במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תארי יום ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של פלורליס והצגת תעודה מזהה הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו שיחול לאחר המועד הנכון (לא יהיה ניתן לממש רטרואקטיבית). הטבת יום ההולדת אינה ניתנת להארכת תוקף.

5.1.5     הטבת יום ההולדת נכנסת לתוקף 24 שעות לאחר ההצטרפות למועדון.

 

5.2.  הוראות כלליות להטבת יום הולדת

5.2.1     תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבת יום הולדת כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

5.2.2     מימוש הטבת יום הולדת כהגדרתה לעיל (וככל שתשנה בעתיד) יחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי ו/או בצ'קים ו/או בהעברה בנקאית.

5.2.3     כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים בחנויות פלורליס , תהיה החברה רשאית להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבת יום ההולדת.

5.2.4     פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בתקנון זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

5.2.5     יודגש כי הטבת יום ההולדת הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד בגין הצטרפותם למועדון.

5.2.6      

  1. מאגרי מידע

6.1 בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון הלקוחות של פלורליס .

6.2 יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק את פרטיו הנכונים והמדויקים ובאופן ברור וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי פלורליס לעניין אי קבלת דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת הטעות / מילוי חלקי/ אי מילוי בפרטי זיהוי.

6.3   בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או כל נתון שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישאר בידיה של פלורליס ו/או מי מטעמה אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון לקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו  ע"י פלורליס או מי מטעמה וכן ישמשו את פלורליס ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.

6.4 למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו חתימת החברים ע"ג טופס הבקשה להצטרפות המועדון, במסגרתו נותנים החברים את הסכמתם לקבל דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לפלורליס לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

6.5 יובהר כי, כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב לקניינה של פלורליס, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תמש"א- 1981, והתקנות מכוחם. החברה תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם או חלקם) מאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת.

6.6 כל חבר רשאי לדרוש מפלורליס, באמצעות פניה לשירות service@floralis.co.il כי המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של פלורליס בכפוף לכל דין.

6.7 החבר ראשי לדרוש הסרת דיוור ממועדון הלקוחות בכל אחת מהדרכים הבאות:

     6.7.1 שליחת "הסר" בהודעת SMS למספר שמופיע בהודעה שהתקבלה.

     6.7.2 בהודעת ניוזלטר – לחיצה על כפתור "הסר" שמצורף לכתובת דוא"ל שנשלחה.

6.8   פלורליס שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת פלורליס תאפשר לחבר לממש את הנקודות / ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין.     

 

  1. ביטול חברות במועדון

7.1 פלורליס תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר המועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה שפעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצע רכישה סיטונאית.

 

  1. שונות

8.1 תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין, קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

8.2 ידוע לחבר המועדון כי פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, ע"פ שיקול דעתה מעת לעת.

8.3 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. ניתן לעיין בנוסח תקנון עדכני בכל אחת מחנויות פלורליס ו/ או בפניה ישירה ל- service@floralis.co.il ו/או באתר החברה.

8.4 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

8.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות התקנון הנ"ל לכל דבר ועניין.

8.6 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של פלורליס.

8.7  במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש במועדון במקביל לשימוש בכרטיס הנחה מכל סוג שהוא ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי הטבות , ויובהר, חברי המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לחברות במועדון) יידרשו לבחור במעמד הרכישה באיזה מן ההטבות / הכרטיסים/ טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה רכישה.

8.8  חתימת הלקוח על טפסי ההצטרפות למועדון כמוה הסכמה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.9 ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינם לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

8.10 במידה שיחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני ומתן הטבות לחברי המועדון, תפעל פלורליס לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעת כנגד פלורליס בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
נספח לתקנון:

חנויות פלורליס:

ראשל"צ

רוז'נסקי 1 ראשון לציון

ימים א'-ה' 09:00-20:00, יום ו' 09:00-15:00

072.244.2804

 

דיזיין סנטר בני ברק

רח' הלח"י 2, בני ברק

ימים א'-ה' 10:00-21:00, יום ו' 09:30-14:00

072.244.2803

 

בית יהושע

מתחם הרכבת-בית יהושע

ימים א'-ה' 09:30-19:30, יום ו' 09:00-15:00 

073.245.5530

 

חיפה

דרך חיפה 44, ק.אתא מתחם redesign

ימים א׳-ה׳ 10:00-20:00 יום ו׳ 09:00-14:00

072.244.2802