מבצע 25% על האתר-06-07/24

פלורליס – תקנון מבצע
שם המבצע: 25% הנחה על כל האתר  
תוקף: 02.06.24-15.07.24
 
פלורליס FLORALIS  / פלורליש ג.י.בר דיין בע"מ מודיעה בזאת על עריכת מבצע לכלל הלקוחות בהתאם לתקנון המבצע המפורט להלן:
 1. מבוא
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף הריהוט.
 1. תקופת המבצע
 • תקופת המבצע הינה החל מיום 02.06.24 ועד ליום 15.07.24 (כולל), ובהתאם למפורט בתקנון זה ("תקופת המבצע").
 • רשת פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם בחנויות החברה ו/או באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד רשת פלורליס ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
 1. מתכונת המבצע
 • מבצע זמני – הנחה 25% בחנויות ובאתר על המגוון באתר. (לא כולל משלוח)
 • המבצע לא כולל את פריטי ה- outlet  בחנויות הפיזיות.
 • המבצע אינו כולל כפל מבצעים בעבור פריטים שמחיר המכירה הינו במבצע.
 • המבצע  אינו כולל מימוש נקודות לחבר מועדון וצבירת נקודות בחנויות בלבד.
 • במהלך תקופת המבצע יתקיים בחנויות הפיזיות של רשת פלורליס ו- אתר הסחר (אתר האינטרנט) פלורליס ישראל בכתובת www.floralis.co.il מבצע מיוחד ובו חברי המועדון יוכלו לרכוש בחנויות הפיזיות של רשת פלורליס  ו- אתר הסחר (אתר האינטרנט) פלורליס ישראל, ב- 25% הנחה על המגוון באתר (לא כולל דמי משלוח)
 • המבצע יתקיים אך ורק בחנויות הפיזיות של רשת פלורליס ו- אתר הסחר (אתר  האינטרנט) פלורליס ישראל.
 1. תנאי המבצע
 • לרשת פלורליס הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
 • המבצע אינו חל על פריטי דגם "סוהו" ,"גולד קוסט", הדום לוקה,פליינג, כיסא קריסטי 
 •  המבצע חל על המגוון הקיים במלאי נכון לתקופת המבצע. (ללא היתכנות על מלאי עתידי). 
 
 
 1. שונות
 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי רשת פלורליס או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי רשת פלורליס או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי רשת פלורליס ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • רשת פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.