בדיקה חן

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של פלורליס (להלן : המועדון )

  1. כללי

1.1 תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של פלורליס.

1.2 מועדון הלקוחות מתייחס לחנויות הפיזיות בבעלות פלורליס ולא כולל את החנות המקוונת.

1.3 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי תקנון זה ובכלל זה את מסלול צבירת הנקודות

מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

1.4 לפרטים בדבר צבירת נקודות ראו נספח לתקנון זה.

 

2 הגדרות

2.1 רכישה מזכה בצבירת נקודות לעניין זה רכישה היא באמצעי תשלום מזומן, כרטיס אשראי וכרטיס

מתנה המקובל בחברה.

2.2 יובהר, כי לא כל רכישה תהא "רכישה מזכה" וכי המוצרים שרכישתם תחשב "רכישה מזכה, ייקבעו

באופן שוטף ע"י פלורליס, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3 לחבר המועדון לא תהיה האפשרות לבחור האם הרכישה אותה הוא מבצע תיחשב רכישה מזכה,

כהגדרתה לעיל, אם לאו.

2.4 תוקף חברות המועדון עד 3 שנים אלא אם חברת פלורליס תחליט אחרת .

 

3 הצטרפות וחברות במועדון

3.1 חבר במועדון

3.1.1 כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה, אשר מילא את פרטיו האישיים בטופס בקשה

להצטרפות למועדון, עמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה.

3.1.2 מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף למועדון פעם אחת.

דרכי ההצטרפות למועדון בכל אחת מחנויות פלורליס לפי המפורט בנספח.

3.1.3 החברות מותנית במילוי טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים

המפורטים להלן: שם מלא מין, תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד,

מספר טלפון נוסף, דוא"ל, כתובת מלאה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור ע"י חברת

פלורליס.

3.1.4 פרטי חברי מועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית וכן במאגר המידע של החברה

ע"פ החלטת פוקס מעת לעת.

 

4 השימוש במועדון

4.1 המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים, יודגש כי, המועדון אינו

ניתן להעברה או לשימוש ע"י אחר או באמצעות אחר.

 

4.2 החברות במועדון מקנה הטבות בחנויות בבעלות פלורליס בלבד למעט החנות המקוונת, חנות

האאוטלט, פריטי עודפים.

4.3 מובהר בזאת, כי במידה ויתווספו חנויות נוספות, יהיה המועדון תקף גם בחנויות אלה (בהתאם

להחלטת פלורליס) ולמעט חנויות עודפים / אאוטלט. רשימת החנויות שבהן יהיה ניתן לעשות שימוש

במועדון תיערך בידי פלורליס ותעודכן על דרך הוספת ו/או גריעת חנויות ע"פ החלטת פלורליס מעת

לעת ובכפוף לתקנון זה. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון באתר החברה

www.floralis.co.il

4.4 כרטיס החבר הינו דיגיטלי ואינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיס חיוב, תשמ"ו 1986.

 

5 הטבות לחברי המועדון ; צבירה ומימוש של ה"נקודות" CASH BACK

5.1 הטבת יום הולדת

5.1.1 שובר מימוש חד פעמי בסכום של 50 ₪ למימוש בחודש היום הולדת.

5.1.2 מימוש שובר מתנת יום ההולדת מתונה בנוכחות פיזית של חבר המועדון, הצגת

תעודה מזהה ו/ או תעודה רשמית שהמתקפת את תאריך הלידה של חבר המועדון.

5.1.3 מימוש ההטבה תקף בחנויות פלורליס בלבד ואינו תקף בחנות המקוונת.

5.1.4 יודגש כי באחריות חבר המועדון לעדכן את תאריך יום ההולדת הנכון בטופס

ההצטרפות. במקרה שבו תאריך יום ההולדת לא יהיה תואם לתאריך הלידה המופיע

בתעודה המזהה, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. כמו כן,

במקרה של אי התאמה כאמור, יהיה רשאי חבר המועדון לבקש לעדכן את תארי יום

ההולדת הנכון בדרך של פניה לשירות הלקוחות של פלורליס והצגת תעודה מזהה

הכוללת בין השאר את תאריך הלידה של חבר המועדון. עדכן החבר את תאריך יום

ההולדת הנכון, יהיה רשאי לממש את הטבת יום ההולדת החל ממועד יום הולדתו

שיחול לאחר המועד הנכון (לא יהיה ניתן לממש רטרואקטיבית). הטבת יום ההולדת

אינה ניתנת להארכת תוקף.

5.1.5 הטבת יום ההולדת תיכנס לתוקף בחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון.

5.1.6 לקוח חדש המצטרף למועדון בחודש יום ההולדת שלו, יהיה זכאי למימוש ההטבה

כאמור בסעיף זה החל מהשנה העוקבת להצטרפות.

 

5.2 הוראות כלליות להטבת יום הולדת

5.2.1 תנאי ביטול עסקה ושימוש בהטבת יום הולדת כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן

(ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

5.2.2 מימוש הטבת יום הולדת כהגדרתה לעיל (וככל שתשנה בעתיד) יחשב כ"רכישה מזכה"

כהגדרתה בתקנון זה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן ו/או באשראי.

 

5.2.3 כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים בחנויות פלורליס , תהיה החברה רשאית

להגביל את זכותם של חברי המועדון לממש את הטבת יום ההולדת. בכל מקרה לא

יתאפשר מימוש הטבת יום הולדת בקביל למבצעי המועדון.

5.2.4 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בקנון זה בהתאם

לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין.

5.2.5 יודגש כי, הטבת יום ההולדת, הינה אישית ומיועדת לחברי המועדון בלבד בגין

הצטרפותם למועדון.

5.3 צבירה ומימוש נקודות CASH BACK

5.3.1 צבירה ומימוש נקודות תתאפשר ע"י הזדהות כחבר מועדון, ומותנית בהצגת תעודה

מזהה בלבד.

5.3.2 מימוש הנקודות שנצברו כחבר מועדון תקף בחנויות פלורליס בלבד וללא החנות

המקוונת.

5.3.3 כחבר מועדון, ניתן לצבור ולממש נקודות ברכישה בחנויות ולמעט פריטי עודפים ככל

שיוגדרו בחנות (אאוטלט).

5.3.4 נקודות CASH BACK הינן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ₪ כל אחת, אותן צובר

החבר מועדון ובכל מקרה, אינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה במזומן ו/או

אשראי ו/או על פי כל דין.

5.3.5 חברי המועדון יורשו לצבור נקודות CASH BACK או לממש נקודות CASH BACK ו/או

ליהנות ממבצעי מועדון ו/או מכל פעילות אחרת הקשורה במועדון אך ורק במסגרת

עזקה שתיעשה במזומן/ ואו בכרטיס אשראי ו/או על פי כל דין. בעסקאות מן הסוג

המנוי לעיל לא יתקבל תשלום באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

5.3.6 פלורליס רשאית לשנות מעת לעת את שעור נקודות CASH BACK הנצבר בכל רכישה

מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות, בכפוף לכל

דין.

5.3.7 לא כל המוצרים ניתנים למימוש בנקודות CASH BACK באופן מלא/ ו/או חלקי. פלורליס

תקבע באופן שוטף ובלעדי אילו מוצרים ניתן לממש בנקודות CASH BACK ואילו מוצרים

אינם ניתנים למימוש.

5.3.8 החברות במועדון תקנה לחבריה זכות ליהנות מכפל מבצעים אלא אם יוחלט אחרת ע&quot

פלורליס. למען הסר ספק יובהר, חברי המועדון יורשו לצבור נקודות ו/או לממש CASH

BACK ו/או לממש את הטבת יום ההולדת במקביל ובמצטבר למבצעי פלורליס ככל

שיהיו באותה העת, אלא אם יוחלט אחרת ע"י פלורליס ובהתאם לשיקול דעתה

הבלעדי של פלורליס.

5.3.9 במידה וחבר המועדון ניצל יותר נקודות CASH BACK מהמגיע לו לרבות תקלה או

שיבוש במחשבי פלורליס, רשאית פלורליס לדרוש מהחבר החזר כספי בערך של 1 ₪

עבור כל CASH BACK (נקודות זכות) שנוצל בטעות, על מנת לכסות את הגרעון

בנקודות.

 

5.3.10 לגבי מוצרים במבצע /הנחות / קופונים – המחיר הקובע לעניין צבירת נקודות CASH

BACK יהא המחיר ששולם בפועל לאחר ההנחה/ המבצע/ הקופון.

5.3.11 מימוש נקודות CASH BACK מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימאלית של 30 נקודות

זכות CASH BACK הצבורות בחשבונו של חבר המועדון. במידה ולאחר מימוש הנקודות

תפחת יתרת הנקודות ( נקודות = (CASH BACK של החבר מועדון מתחת ל- 30

נקודות, לא יהיה חבר המועדון זכאי לממש את שארית הנקודות שנותרו לזכותו וזאת

עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 30 נקודות CASH BACK.

5.3.12 לא ניתן לממש נקודות CASH BACK באותה עסקה בה נצברו, אלא רק בעסקה נפרדת.

5.3.13 במעמד רכישת מוצרים על דרך מימוש נקודות CASH BACK לא תתבצע צבירה של

נקודות CASH BACK .

5.3.14 במסגרת טעינת כרטיס מתנה ו/או רכישה של אמצעי תשלום אחרים לא ייהנה החבר

מהטבות המועדון, לרבות צבירה, מימוש וכיוצ"ב.

5.3.15 מבצעי המועדון לא יחולו על טעינת כרטיסי מתנה ו/או רכישת אמצעי תשלום אחרים.

למען הסר ספק, מובהר כי, טעינת כרטיס מתנה תתאפשר אך ורק במזומן או אשראי

ובמלוא הסכום הנטען בכרטיס.

5.3.16 לא תתאפשר צבירה ו/או מימוש נקודות CASH BACK בדיעבד.

5.3.17 ביטוח עסקה בגין פריטים אשר נרכשו במסגרת רכישה מזכה יהיה בהתאם למדיניות

החזרת מוצרים של פלורליס כי שתעודכן מעת לעת ובכפוף להוראות תקנות הגנת

הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע- 2010.

5.3.18 במידה וחבר המועדון יזוכה בגין השבת פריטים שרכש במסגרת רכישה מזכה, יקוזזו/

ינוכו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד

לאותה עת בחשבונו. עם מימוש הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות

בהתאם.

5.3.19 במידה וחבר המועדון יזוכה בגין השבת פריטים שנרכשו ע"י חבר מועדון אחר במסגרת

רכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר המועדון שביצע את הרכישה המקורית, ועם

מימושו של הזיכוי יינתנו אותן נקודות הזכות לחבר מממש הזיכוי, בכפוף לכך שבמועד

מימוש הזיכוי הזדהה כחבר מועדון.

5.3.20 ביטול עסקה שנעשתה באמצעות נקודות CASH BACK ו/או מזומן ו/או כרטיס אשראי

תהא כפופה להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

5.3.21 במידה ולקוח שאינו חבר מועדון יזוכה בגין השבת הפריטים שנרכשו עבורו ע"י חבר

מועדון במסגרת רכשיה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות אשר נצברו לחבר שביצע את

הרכישה המזכה במקורית, ולא יושבו.

5.3.22 החבר יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות,

ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הנקודות CASH BACK שצבר, באמצעות פניה אל

שירות הלקוחות servic@floralis.co.il .

 

5.3.23 הרישום הנמצא בידי מועדון הלקוחות הוא זה אשר יקבע את סכום נקודות CASH BACK

שצבר כל חבר במועדון. רישומי המועדון באשר למספר הנקודות CASH BACK

שהצטברו יהיה בגדר ראיה חלוטה לנכונותם של הפרטים. יובהר בזאת כי פלורליס

פטורה מאחריות כלפי החבר במקרה שיחולו טעויות בצבירת נקודות כתוצאה מתקלה

טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת.

5.3.24 חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לסכום נקודות CASH BACK שצבר, או מכל עניין

אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של

פוקס ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה,

מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.3.25 במקרה של צבירת נקודות CASH BACK במרמה ו/או באופן בלתי הוגן ו/או בגין עסקה

שהוכחשה לאחר צבירת הנקודות ו/או בכל דרך שאינה בהתאם להוראות תקנון זה,

תהיה פלורליס רשאית לקזז מחשבון החבר את הנקודות CASH BACK האמורות.

5.3.26 דמי משלוח ששולמו בגין הרכישה ,אינם ניתנים לתשלום ע&quotCASH BACK .

5.3.27 לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב

אי הזדהות כחבר מועדון.

5.3.28 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת

לעת בכל דרך שהיא, בין היתר הודעות SMS, דואר, דוא"ל, סלים קופה וכל אחת

מדרכי התקשורת האפשריות, בכפוף לכל דין.

 

  1. מאגרי מידע

6.1 בהצטרפותו למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע הרשום הנוגע למועדון

הלקוחות של פלורליס .

6.2 יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה

על החבר אשר מתחייב למסור אך ורק את פרטיו הנכונים והמדוייקים ובאופן ברור

וקריא. החבר מאשר כי הפרטים שמסר הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי

יעדכן בדבר כל שינוי בפרטים אלו. לא תשמע כל טענה כלפי פלורליס לעניין אי קבלת

דיוור ו/או הטבות המועדון, מחמת הטעות / מילוי חלקי/ אי מילוי בפרטי זיהוי.

6.3 בכפוף לאמור בתקנון זה, החבר יחשב כמי שהסכים מרצונו החופשי כי הנתונים

האישיים אותם ימסור כמפורט לעיל, וכן כל מידע שייאסף בקשר למועדון ו/או כל נתון

שיופק על סמך ניתוח הנתונים והמידע הנ"ל, יישאר בידיה של פלורליס ו/או מי מטעמה

אשר רשאית לעשות בהם שימוש לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול

המועדון לקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו ע"י פלורליס או מי מטעמה וכן ישמשו את

פלורליס ו/או מי מטעמה לקידום פעילותיה, עריכת ניתוח מידע ומחקר סטטיסטי וכן

לשם דיוור ישיר לחברי המועדון.

6.4 למען הסר ספק, מובהר כי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 והתקנות

מכוחו חתימת החברים ע"ג טופס הבקשה להצטרפות המועדון, במסגרתו נותנים

החברים את הסכמתם לקבל דיוור, תהויה הסכמה לאפשר לפלורליס לעשות שימוש

בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

 

6.5 יובהר כי, כל מידע אודות חבר המועדון שיצטברו בקשר להיותו חבר מועדון ייחשב

לקניינה של פלורליס, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור,

לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תמש"א- 1981, והתקנות מכוחם. החברה

תהא רשאית, אך לא חייבת, להעניק הטבות נוספות, לפי שיקול דעתה, לחברים (כולם

או חלקם) מאושרי דיוור במועדון, בהתאם לקריטריונים שייקבעו על ידיה מעת לעת.

6.6 כל חבר רשאי לדרוש מפלורליס, באמצעות פניה לשירות service@floralis.co.il כי

המידע הנוגע למועדון המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של פלורליס בכפוף לכל

דין.

6.7 החבר ראשי לדרוש הסרת דיוור ממועדון הלקוחות בכל אחת מהדרכים הבאות:

6.7.1 שליחת "הסר" בהודעת SMS למספר שמופיע בהודעה שהתקבלה.

6.7.2 בהודעת ניוזלטר – לחיצה על כפתור "הסר" שמצורף לכתובת דוא"ל שנשלחה.

6.8 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה

מראש.הפסקת פעילות המועדון ביוזמת פלורליס תאפשר לחבר לממש את הנקודות /

ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה בכפוף לכל דין.

 

  1. ביטול חברות במועדון

 

7.1 פלורליס תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר המועדון ולהפקיע ממנו כל זכות

הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ופעל

בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או ביצע רכישה סיטונאית.

 

  1. שונות

 

8.1 תקנון זה מהווה תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות וכל חבר נחשב כמי שראה, הבין,

קרא והסכים להוראות תקנון זה, לרבות שינויים אשר יחולו מעת לעת.

8.2 ידוע לחבר המועדון כי פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק

מחברי המועדון, ע"פ שיקול דעתה מעת לעת.

8.3 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת על פי שיקול דעתה

הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. ניתן לעיין בנוסח תקנון עדכני בכל אחת

מחנויות פלורליס ו/ או בפניה ישירה ל- service@floralis.co.il .

8.4 פלורליס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את ההטבות הניתנות במסגרת

מועדון הלקוחות על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת בכפוף לכל דין ולא תהיה

למי מחברי המועדון כל טענה בעניין זה.

8.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים

כלשהם בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות התקנון הנ"ל לכל דבר ועניין.

8.6 דרכי הפרסום של הודעות המועדון תהיינה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של

פלורליס.

 

8.7 במעמד רכישת מוצרים לא יתאפשר לבצע שימוש במועדון במקביל לשימוש בכרטיס

הנחה מכל סוג שהוא ככל שיש ברשות החבר לרבות כרטיסי הטבות , ויובהר, חברי

המועדון אשר ברשותם כרטיסי הנחה (בנוסף לחברות במועדון) יידרשו לבחור במעמד

הרכישה באיזה מן ההטבות / הכרטיסים/ טפסים ברצונם לעשות שימוש באותה

רכישה.

8.8 חתימת הלקוח על טפסי ההצטרפות למועדון כמוה הסכמה לכל האמור בתקנון זה,

לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או

תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינוי התקנון.

8.9 ויתור או פעולה של המועדון לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינם לפנים משורת

הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.

8.10 במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני ומתן הטבות לחברי המועדון, תפעל

פלורליס לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעת כנגד

פלורליס בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

8.11 מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון

גם בלשון נקבה.

 

נספח לתקנון

פרטי חנויות פלורליס:

 

ראשל"צ

רוז'נסקי 1 ראשון לציון

ימים א'-ה' 09:00-20:00, יום ו' 09:00-15:00

072.244.2804

 

דיזיין סנטר בני ברק

רח' הלח"י 2, בני ברק

ימים א'-ה' 10:00-21:00, יום ו' 09:30-14:00

072.244.2803

 

בית יהושע

מתחם הרכבת-בית יהושע

ימים א'-ה' 09:30-19:30, יום ו' 09:00-15:00 

073.245.5530

 

חיפה

דרך חיפה 44, ק.אתא מתחם redesign

ימים א׳-ה׳ 10:00-20:00 יום ו׳ 09:00-14:00

072.244.2802